مکان های دیدنی

  • موزه‌ فرش

  • نخجوان
  • موزه‌ی قوچ‌های سنگی

  • نخجوان
  • آرامگاه بزرگ مومنه خاتون

  • نخجوان
  • غار اصحاب کهف

  • نخجوان
  • تربت امامزاده

  • نخجوان