مکان های دیدنی

 • شهربازی فوق العاده آنکارا

 • آنکارا
 • قلعه آنکارا

 • آنکارا
 • موزه فرهنگ در آنکارا

 • آنکارا
 • تئاتر رومی آنکارا

 • آنکارا
 • معبد آگوستوس و روم

 • آنکارا
 • مقبره ی آتاتورک

 • آنکارا