ریاض الدین طباطبایی
مدیر عامل و عضو هیآت مدیرههاشم مسعودی آشتیانی
رییس هیآت مدیره 


محمد مهدی دادرس
نایب رییس هیات مدیره